องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา :www.nongmanow.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 6 ขุด (ฉบับแก้ไข)
จัดซื้อจัดจ้าง
กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
คู่มือสำหรับประชาชน
อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
คู่มือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานปลัด
 
 

 
 นางประนอม เจริญศรีเศรษฐ์

หัวหน้าสำนักงานปลัด
      
 
 
            
นายอานนท์  อิทมาตร
   
                    นางฉายพันธ์  พันสวัสดิ์
นักพัฒนาชุมชน
 
 
                    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางจันทร์ฉาย  รุ่งวิสัย

นายมานพ  จงกลาง 
นางสาวสายพิน สีคร้าม

 บุคลากร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าพนักงานธุรการ

นายพีรวัฒน์ เพ็ญพรสุข

นางสาวสายสุนีย์ ฉิมกลาง

นายชูชาติ ไชยพารา
พนักงานขับรถ
นายสุรเดช  บรรหาญ
นักการภารโรง


นางสาวกาญจนา เทพมง
คนงานทั่วไป

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวไพรินทร์  ปานเกิด

คนงานทั่วไป

นายองอาจ ชุ่มสูงเนิน

คนงานทั่วไป

คนสวนนาายอนุสรณ์  ศิริบุญคุณ
คนงานทั่วไป